محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت

نقش عومل اجتماعی سلامت در سیاست گذاری سلامت

غنی سازی علوم پزشکی با علوم اجتماعی